Marmara Denizinde Depremsellik Gözlem Alt Yapı Kapasitesinin Güncellenmesi Projesi

PROJE ADI :

Marmara Denizinde Depremsellik Gözlem Alt Yapı Kapasitesinin Güncellenmesi Projesi

DESTEKLEYEN : TÜBİTAK Taral 1001 Programı 
SÜRE : 15.05.2006 - 20.10.2009
PROJENİN AMAÇLARI :

Güneydoğu Avrupa’nın en aktif yanal atımlı fayı olan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde oluşan 1999 İzmit depremi, Marmara Denizi ve çevresinde birçok artçı deprem ve sismik etkinlik üretmiştir. KAF’ın Marmara Denizi içindeki geometrisi ve sismotektonik karakterinin sismolojik araştırmalar ile belirlenerek izlenmesi, İstanbul ve Marmara bölgesinde yer alan birçok metropoller için deprem riski ve sismik tehlike potansiyelinin gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesi için bir zorunluluktur. Marmara Denizi’nde öncelikle hassas ve yüksek doğrulukta sismik etkinliğin ve deprem kaynak mekanizma çözümlerinin belirlenmesi ve buna bağlı deprem üreten (seismogenic) ve üretmeyen (aseismic) zonların tanımlanması gerekmektedir. Marmara Denizi ve çevresi için mevcut sismik etkinlik haritaları hem uzaysal hem de zamansal boyutda bu tanımlamaları yapmak için yetersiz kalmaktadır. Özellikle, projede araştırılacak bölgenin büyük bir bölümünün deniz ortamında kalması ve uzun dönem Deniz Tabanı Sismometre gözlemlerinin eksikliği ve sadece karadan yapılan sismolojik gözlemler ile aktif fayların yüksek doğrulukla haritalanması için yeterli olmamaktadır. KAF’ın Marmara Denizi içersindeki uzanımı ve sismik davranışının belirlenmesi için Deniz Tabanı Sismometre ve kara istasyonlarının birlikte işletilerek sürekli gözlem yapılması gereklidir.

Sismik tehlike değerlendirme çalışmaları çok disiplinli araştırma sonuçlarının girdisini gerektirmektedir. Bunlardan en temel ve önemli olanı ise güncel sismik etkinliği temsil eden bilgilerdir. Bu proje kapsamında uzun-dönemli ve kapsamlı bir sismolojik çalışma ile Marmara Denizi’nde deprem üreten ve üretmeyen zonların belirlenmesi ve bu zonların sismotektonik karakterlerinin (aktif fay parçalarının haritalanması, faylanma mekanizması), tektonik yamulma enerjisi birikimi gibi anahtar parametrelerin elde edilerek gerçekçi bir sismik tehlike değerlendirme analizinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yöntemler:

  • Mevcut Kara Sismoloji Ağı’na ait ekipman ve altyapının güncellenerek modernizasyonu ve Avrupa Deprem Araştırma Merkezleri (ORFEUS, GEOFON, MEDNET gibi) standardına yaklaştırılması. Ağdan Merkez’e veri aktarımının yüksek hızlı ve kesintisiz bir şekilde sağlanması amaçlı çalışmaların gerçekleştirilmesi (VSAT, Kiralık Veri Hattı, ve ADSL Hatları üzerinden veri aktarmak).
  • Marmara Denizi’ne yerleştirilecek olan 20 adet Deniz Tabanı Sismometre Ağı ile sismik aktivitenin 6 ay sure ile yakından izlenmesi.
  • Toplanan Sismolojik verilerle Marmara Denizi ve çevresinde oluşan sismik etkinliğin izlenerek bir bilgi bankası oluşturulması (3.5 ve daha büyük depremlerin yerleri ve büyüklüklerinin gerçek zamana yakın olarak belirlenmesi). Toplanan verilerin kalite kontrolü ve arşivlenmesinin Marmara Araştırma Merkezi Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü Sismolojik Veri İşlem Laboratuvarı alt yapısının yenilenerek sağlanması.
  • Jeofizikçi bir genç araştırıcının projede görev almasını sağlamak ve proje sayesinde oluşturulacak laboratuvarda gelecek nesil yeni araştırıcılar için iş olanağı sağlayabilmek.
  • Yenilenen Sismolojik Gözlem Ağı’nın sürekli şekilde işletimini sağlamak ve benzer Avrupa Araştırma Merkezleri ile bilgi değişimi ve iletişim sağlamak
PROJENİN SONUÇLARI :

 

-A +A