Kocaeli İli İçin Zemin Sınıflaması Ve Sismik Tehlike Değerlendirme Projesi

PROJE ADI :

Kocaeli İli İçin Zemin Sınıflaması Ve Sismik Tehlike Değerlendirme Projesi

DESTEKLEYEN : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
SÜRE : 05.10.2005 - 06.10.2008
PROJENİN AMAÇLARI :

Kocaeli ilinin tümünü kapsayan jeofizik etüdler yapılarak zeminin deprem açısından davranışının değerlendirilmesi ve deprem güvenli yerleşime uygunluğunun sismik bölgeleme esaslarına dayalı olarak makro ölçekte belirlenmesidir. Zemin sınıflaması ve buna bağlı olarak zeminin deprem sırasında dinamik davranışının bölgelendirilerek belirlenmesi, gelecekte olabilecek bir depremin hangi alanı ne düzeyde etkileyebileceği (Sismik Tehlike) bilgisini sağlayacaktır. Bu amaca yönelik olarak, yerleşim alanlarını kapsayan 60 ayrı noktada Mikrotremör dizin ölçümleri (SPAC) yapılarak, zeminin S-dalga hız yapısı en az 30 metre derinliğe kadar belirlenecektir. Elde edilen S-dalga hızı profil bilgileri kullanılarak, zemin sınıflaması (Vs30’a göre), zemin hakim titreşim frekansı ve büyütme eğrileri gibi zeminin dinamik davranış parametreleri belirlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, toplam 400 noktada alınacak olan 3-bileşen mikrotremor ölçümlerinin zaman ve spektral özelliklerinin karşılaştırmalı ilişkileri ile, zemin hakim titreşim frekansı ve zeminin yer hareketini büyütme potansiyeli, yatay/düşey spektral oran yöntemi ile doğrudan ölçülecektir. Bu ölçümlere ek olarak, daha derin sismik yapının güçlü yer hareketi üzerindeki etkisi ve buna bağlı oluşabilecek potansiyel deprem hasarları açısından değerlendirilmesi için, Sismik Kırılma/Yansıma profil ölçümleri de yapılacaktır. İzmit Baseni’ni dolduran çökel kalınlığı ve mutlak ana kaya derinliğinin ve geometrisinin belirlenmesi amacı ile toplanacak Sismik Kırılma/Yansıma profil verileri, mevcut ve yeni toplanacak Gravite verileri ile birlikte değerlendirilerek, 3-boyutlu ana kaya derinliği kalibre edilerek haritalanacaktır. Bunlarla birlikte, S-dalga hızına göre belirlenen zemin sınıf bilgisi kullanılarak, senaryo depremler için oluşabilecek Sismik Tehlike’nin derecesi, en büyük yatay yer ivmesi haritaları şeklinde üretilecektir.

Projenin Kapsamı:Bu proje ile, Türkiye’de ilk defa bir ilin tamamı için geniş kapsamlı ve ölçekli, ulusal ve uluslararası jeofizik ölçüm teknik ve standartlarına dayalı bir Sismik Tehlike değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiş olacaktır. Sismik Tehlikenin olası büyük depremlerden önce belirlenmesi, deprem hasarlarının en aza indirilebilmesi için gerekli Mühendislik, Afet Planlama ve Yönetim önlemlerinin en doğru ve etkin olarak alınmasını sağlayacaktır.

PROJENİN SONUÇLARI :

 

-A +A