Frequent Observation-Driven Realistic Evaluation And Simulation Of Interacting Geophysical Hazard Triggers (Foresıght), Sürekli Gözlemler İle Birbirini Tetikleyen Jeofiziksel Afetlerin (Deprem, Heyelan, Tsunami, Volkanlar) İzlenmesi Ve Modellenerek, Olası

PROJE ADI :

Frequent Observation-Driven Realistic Evaluation And Simulation Of Interacting Geophysical Hazard Triggers (Foresıght), Sürekli Gözlemler İle Birbirini Tetikleyen Jeofiziksel Afetlerin (Deprem, Heyelan, Tsunami, Volkanlar) İzlenmesi Ve Modellenerek, Olası Bir Tetiklenmenin Kestirilmesi Projesi

DESTEKLEYEN :

Avrupa Birliği 6. çerçeve programı 

SÜRE : 11.09.2004 - 20.11.2006
PROJENİN AMAÇLARI :

Proje, Avrupa Birliği 6. çerçeve programı "Küresel Değişim ve Ekosistem" öncelikli alanlar kategorisinde "Doğal Afetler" tematik alanı kapsamında 6 farklı ülkeden 15 kurumsal katılım ile hazırlanmış olan bir araştırma ve uygulama projesi önerisidir. Projede, ortaklar için farklı önceliklere sahip 4 doğal afet olay ele alınacak(depremler, volkanik aktiviteler, heyelanlar ve tsunami) ve birbirleri ile olan ikili ilişkiler mekaniği üzerine bilimsel araştırma ve inceleme çalışmaları yapılacak; risklerin belirlenmesi, risk yönetimi ve risk azaltma yöntemlerinin geliştirilmesi, çoklu-algılayıcı denetim ağları ve uydu görüntüleri ile üretilen yeni ve mevcut verileri değerlendirmesi sağlanacaktır. Tüm çalışmalar uluslararası entegre bir coğrafi bilgi sistemi üzerinden yapılandırılacak ve paylaşıma açılacaktır.

Türkiye yukarıda belirtilen çalışmalar sonucunda AB kapsamında geliştirilen uluslarüstü iki yapılanmanın (EU-MEDIN-the Euro-Mediterranean Disaster Information Network ve INSPIRE-Infrastructure for Spatial Information in Europe Initiative) bir parçası olacaktır.

Projenin Kapsamı: Avrupa genelinde jeofiziksel süreci anlamak için geliştirilecek metodoloji ve harmonize veriler için dört doğal laboratuvar alanı üzerinde yoğunlaşılacaktır: Türkiye, Alpler, Azor Adaları-Portekiz ve Izlanda. Bu doğal laboratuvarlar arasında teknoloji, deneyim,bilgi aktarımı ve paylaşımı sağlanacaktır. Projenin uygulama aşamasında yerel uygulayıcı kurumların katılımı ile yeni Avrupa Risk Yönetimi Sistemini geliştirmesi, yerel katılımın ve bilgilenmenin arttırılması planlanmaktadır.

Proje kapsamında; Zaman bağımlı tehlikelerin değerlendirilmesi için farklı jeofiziksel gözlemler, hakkındaki bilgiler bütünleştirilecek ve görselleştirilecektir,

İBB ile birlikte risk yönetim metodolojileri değerlendirilecek ve Türkiye doğal laboratuvarındaki bilimsel çıktıları temel alarak risk analiz gerekleri tanımlacaktır,

Marmara bölgesindeki deprem-heyelan-tsunami olaylarının yersel ve zamansal karakteristiklerini belirlemek için tek bir veri kaynağı oluşturulacaktır,

Zaman bağımlı bir CBS sistemi kurularak, sürekli güncellenen modelleme sonuçlarından yararlanarak, olası olaylara yönelik tetikleme durumları için son kullanıcıya (İBB) yönelik bilgi oluşturulacaktır.

PROJENİN SONUÇLARI :

 

Fotoğraflar

-A +A