Bursa İli İçin Zemin Sınıflaması ve Sismik Tehlike Değerlendirme Projesi

PROJE ADI :

Bursa İli İçin Zemin Sınıflaması ve Sismik Tehlike Değerlendirme Projesi 

DESTEKLEYEN :

Bursa Büyükşehir Belediyesi

SÜRE : 01.01.2011 - 31.12.2013
PROJENİN AMAÇLARI :

Bir master proje olarak tasarlanan bu projenin amacı, Bursa ili sınırları içerisinde jeofizik ve jeolojik etüd uygulamaları yaparak, ulusal ve uluslararası kabul görmüş kriterlere göre zemin sınıflarının, zemin ile ilişkili kritik parametrelerin ve deprem açısından sismik tehlikenin mikrobölgeleme esaslarına dayalı olarak makro ölçekte belirlenmesidir.

Projenin Kapsamı: Proje, Bursa ili sınırları içerisinde öncelikli olarak belirlenen alanlara ağırlık verilerek uygulamaya konulacak olan yerbilimi çalışmalarını ve bölgeyi tehdit eden kırık zonları üzerinde gerçekleşebilecek farklı senaryo depremler için sismik tehlikenin değerlendirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır. Bu kapsam dahilinde, Bursa ilinin tamamını temsil edecek şekilde, uluslararası kabul görmüş jeofizik ölçüm teknik ve standartlarına dayalı bir Sismik Tehlike Değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiş olacaktır. Proje, Bursa ili sınırları içerisinde gerçekleştirilecek diğer proje ve ölçüm sonuçlarının sorgulanabilmesi anlamında, üretilecek veri ve haritaların güvenilir bir altlık olarak etkin bir şekilde kullanılması amacı ile Coğrafi Bilgi Sistemleri veri tabanı oluşturulmasını da kapsamaktadır.

PROJENİN SONUÇLARI :

 

-A +A