Balıkesir İli Zemin Sınıflama ve Sismik Tehlike Değerlendirme Projesi İmzalandı.

Proje süresince elde edilecek jeolojik ve jeofizik veriler ışığında il sınırları içerisinde öncelikli olarak belirlenen alanlarda zeminin deprem açısından davranışı değerlendirilecek; kentin genelindeki tehdit oluşturabilecek fay zonları ve derin ana kaya yapısı incelenecek; deprem senaryoları üretilerek sismik tehlike değerlendirme çalışması yapılacaktır.

BBB, BAZEM Projesini başlatarak önemli bir sorumluluğunu yerine getirmek üzere hali hazırda ülkemizde çok az sayıda belediyenin sahip olduğu sismik tehlike haritası ve zemin durumu altlıklarına sahip olmak için önemli bir adım atmıştır. Proje kapsamında, Balıkesir ilinde bulunan yerleşim alanları ve Ayrıntılı Jeoteknik Etüd gerektiren (AJE) öncelikli alanlar araştırılarak il ölçeğinde aşağıdaki haritalar ve çıktılar üretilecektir;

  • Balıkesir Sismik Gözlem Ağı’nın kurulumu ve işletimi
  • Zemin Hakim Frekans ve Büyütme Haritaları
  • Vs30 Zemin Sınıf ve Ana Kaya Derinlik Haritaları
  • Balıkesir ili Aktif Fay ve Sismotektonik Haritaları
  • Balıkesir’i yerel ve bölgesel ölçekte tehdit edebilecek olan Balıkesir, Yenice-Gönen, Manyas vb. fay sistemlerini göz önüne alan senaryo depremler için Sismik Tehlike Haritaları
  • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi

Proje kapsamında üretilecek haritalar ve altlık bilgileri deprem hasarlarının en aza indirilebilmesi için gerekli Mühendislik, Afet Planlama ve Yönetim önlemlerinin en doğru ve etkin olarak alınmasını, ilin ileriye dönük planlamalarında yerleşime uygunluk değerlendirmelerinin en iyi şekilde yapılmasını sağlayacaktır.

Fotoğraflar

22.06.2015
-A +A